Gravid

Att vara gravid är en unik upplevelse. Ett helt nytt liv växer och utvecklas i din kropp.

Oftast känns det underbart, men ibland kan det också vara lite skrämmande och väcka många tankar och frågor. Därför är de första samtalen med din barnmorska oerhört viktiga. Det är då ni skapar den relation som ni bär med er under resans gång.

Mödrahälsovårdens uppgift och ansvar är att förebygga och tidigt upptäcka hälsoproblem och sjukdom som på ett negativt sätt skulle kunna påverka den blivande mamman och/eller barnet, samt att ge blivande föräldrar kunskap, stöd och hjälp under och efter graviditeten. 

Mödrahälsovårdens roll

"Mödrahälsovården spelar en central roll för kvinnors och familjers hälsa genom rådgivning och insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa. MHV:s uppdrag är att genom hälsofrämjande och förebyggande insatser och identifiering av risker för ohälsa bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa. I uppdraget ingår även att minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid " (SFOG 2016)

Vi vill gärna träffa dig före vecka 9.

Det första samtalet på Mödrahälsovården handlar om livsstilsfrågor. Vi samtalar om kost, motion alkohol, tobak. Vi tar din vikt och längd för att kunna följa barnets utveckling. Du skrivs in som gravid i Graviditetsregistret. Besöken på MHV är kostnadsfria.

Du och din barnmorska gör tillsammans en plan för de regelbundna besöken under graviditetens gång. Din partner är givetvis välkommen att följa med på besöken. 

Besöket är ett utmärkt tillfälle för er att få svar på era funderingar och frågor om graviditeten.

För att ta hand om er och er graviditet på bästa sätt har vi riktlinjer som är gemensamma för alla våra mottagningar i Region Norrbotten.

Du hittar rätt Mödrahälsovårdscentral här

Fler besök under graviditeten

Alla besök under en normal graviditet erbjuds på alla våra mottagningar.  Ultraljudsundersökning kan göras på samtliga sjukhus i länet. Besöken som planeras in under graviditeten är:

 • Hälsosamtal i tidig graviditet, före vecka 9
 • Inskrivning vecka 8-12
 • Ultraljud vecka 18-19
 • Barnmorskekontroll där blodtryck, urinprov och mätning av barnets tillväxt genom att mäta utanpå din mage görs vecka 20, 25, 28-31, 33, 35, 37, 39 och vid behov vecka 41.
 • Därefter får du komma på kontroll till förlossningsavdelningen vecka 42+0 om förlossningen inte kommit igång.
 • Efterkontroll 6-12 veckor efter förlossningen

 Fler än barnmorskan - om det behövs

Våra barnmorskemottagningar har ett nära samarbete med distriktsläkaren och sjukgymnasten på hälsocentralen och med specialistmödravården – allt för att ni som blivande föräldrar och ert barn ska få den vård just ni behöver. Vi har också samarbete med barnhälsovården och Socialtjänsten.

Att vänta och föda det första barnet i familjen innebär stora fysiska, psykiska och sociala förändringar, vilket kan tära på föräldrarnas krafter. Det är lättare att anpassa sig till förändringarna om man kan förbereda sig för dem redan under graviditeten. Det är nyttigt för föräldrarna att fundera på olika aspekter och att prata om dem med varandra.

Om du känner behov av samtalsstöd under graviditeten kan vi hjälpa dig att få kontakt med en mödra- och barnhälsopsykolog. Psykologen kan hjälpa till både under och efter graviditeten

Bekräftelse av faderskap och medföräldraskap

Om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds måste faderskapet bekräftas på familjerätten i den kommun där mamman är folkbokförd. Detta finns reglerat i Föräldrabalken. Ni kan bekräfta faderskapet både innan och efter barnet är fött. Vill ni skriva bekräftelsen innan barnet är fött måste ni själva kontakta Familjerätten. Har ni inte skrivit bekräftelsen på faderskapet före barnets födelse kommer Familjerätten att kontakta er.

För samkönade par som blir föräldrar genom assisterad befruktning på klinik i Sverige, behöver föräldraskapet för den som inte burit barnet fastställas. Detta kallas för föräldraskapsbekräftelse och sker hos Familjerätten efter att barnet är fött.

Graviditetsregistret

 Mödrahälsovården och BB-förlossningen i Region Norrbotten rapporterar till Graviditetsregistret, vars syfte är att genom uppföljning och utvärdering utveckla och öka kvalitén inom vården av gravida och deras nyfödda samt att skapa ett underlag för evidensbaserad sjukvård.

Förändringar i kroppen 

Under graviditeten sker det en hel del förändringar och anpassningar i kroppen, som syftar till att trygga barnets tillväxt och förbereda kvinnan för födande och amning. Friska kvinnor får oftast en normal graviditet, men ibland kan kvinnan i samband med graviditeten få besvär eller bli sjuk.

En del besvär och sjuklighet som kan uppstå har att göra med den stora omställning som sker i kroppen i samband med graviditeten. Det kan kännas av på många sätt även om graviditeten utvecklas normalt. De individuella skillnaderna är stora. 

 Föräldraträffar i grupp

Det tidiga föräldrastödet inom mödra - och barnhälsovården är en del av samhällets insatser för att främja barns hälsa och utveckling och stärka föräldrars förmåga att möta det väntade och nyfödda barnet.

Föräldrastöd ska erbjudas alla blivande och nyblivna föräldrar och utformas efter såväl mäns som kvinnors behov med fokus på jämställt föräldraskap.

Varje träff skall ha barnet och det jämställda föräldraskapet i fokus.  Många viktiga centrala ämnen diskuteras till exempel barnkonventionen, shaken baby syndrom med mera.

Träffarna förbereder inför förlossning och föräldraskap och ger styrka i föräldrarollen. Du får chans att utbyta tankar och erfarenheter med andra som väntar barn.

Detta är exempel på teman men alla kan påverka innehållet utifrån gruppens önskemål:

 1. Graviditeten och det väntade barnet
 2. Den nya familjen
 3. Förlossningen
 4. Jämställt föräldraskap, parrelationer
 5. Praktisk förlossningsförberedelse (ev. tematräff)

I glesbygd kan träffarna vara planerade på annat sätt.

Barnhälsovården kommer att bjuda in till fortsatta föräldraträffar efter barnets födelse.

 Förlossningsrädsla

Det är vanligt att man känner viss oro och rädsla inför förlossningen.

Det är bra om du pratar med din mödravårdsbarnmorska om dina tankar och funderingar inför förlossningen.

Lätt till måttlig förlossningsrädsla kan du oftast behandla med hjälp av din mödravårdsbarnmorska. Ibland kan MHV-psykologen hjälpa till. För kvinnor som behöver mer stöd och planering inför sin förlossning har vi en särskild mottagning på Specialistmödravården, så kallad Noréa-mottagning.Här arbetar barnmorskor och läkare med erfarenhet inom förlossningsvård och förlossningsrädsla. Hur många gånger vi ses eller pratar i telefon bestämmer vi tillsammans efterhand. Målet är att du ska ha en förlossningsplan som du känner dig trygg med.

 Till Noréa-mottagningen kan du komma efter att du pratat med din mödravårdsbarnmorska.

Efterkontroll 6-12 veckor efter förlossningen

På efterkontrollen får du tillfälle att prata om hur det är att ha blivit förälder, hur förlossningen varit och du kan också ta upp andra frågor du har som nybliven förälder.

Du erbjuds en undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Vid besöket  pratar vi också om vilken preventivmedelsmetod som passar dig efter förlossningen.

 Om du inte har fått tid till efterkontrollen kontaktar du själv mödrahälsovården och bokar tid för efterkontroll när du kommit hem från BB. Det är bra att höra av sig med lite framförhållning.